Služby

1. Geometrické plány

  • pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
  • pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
  • pro vyznačení věcného břemene
  • pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
  • pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

2. Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodůvytyčovací náčrt a protokolvytyčení, předání vytyčené hranice v terénu.

3. Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí

Komplexní vytyčovací práce, pro vytyčení staveb před započetím i v průběhu stavebních prací.

4. Zaměření polohopisu a výškopisu

Zaměření skutečného provedení stavbystavební zaměření objektu, 3D, profily, řezyměření deformací a posunů objektůzaměření inženýrských sítí.

5. Výpočet kubatur

Zaměření, dokumentace a výpočet objemu.

6. Bodová pole

Stabilizace bodů, měření a výpočty, využití systému GPS výšková bodová pole, výškové sítě, vytyčovací sítě.

7. Digitalizace, vektorizace

Převedení naskenovaných mapových podkladů do vektorové digitální podoby.

Dále nabízíme

8. Sepisování smluv pro zápis do katastru nemovitostí

Vyhotovení veškerých smluv pro zápis do katastru nemovitostí.

9. Radonový průzkum

Měření radonu pod stavebním objektem i uvnitř objektu.

10. Hydrogeologický průzkum

Provádí se v případech, kdy je nutné zjistit hloubku podzemní vody, propustnost hornin a směr a rychlost proudění podzemní vody.